Palijativna nega

Palijativno zbrinjavanje je aktivna i sveobuhvatna briga o pacijentima koji boluju od teških i neizlečivih bolesti, što podrazumeva kontrolu simptoma njihovih bolesti kao i psihološku, socijalnu i duhovnu podršku pacijentima i njihovim porodicama. Palijativno zbrinjavanje obezbeđuje najbolji mogući kvalitet života u poslednjim fazama pacijentove bolesti. Timovi za palijativno zbrinjavanje se sastoje od profesionalaca poput doktora, medicinskih sestara, socijalnih radnika, psihologa, duhovnika i obučenih volontera.

Palijativno zbrinjavanje ima sledeće suštinske dimenzije:

  • kontrola simptoma bolesti.
  • smanjenje patnje.
  • psihološka, duhovna i emocionalna podrška.
  • podrška porodici.
  • podrška u periodu žalosti zbog bolnog gubitka.

 Šta je cilj palijativnog zbrinjavanja?

Cilj palijativnog zbrinjavanja je poboljšanje kvaliteta života, kako za pacijenta, tako i za članove porodice.

 Kako?

Oslobađanje patnji – poboljšava se kvalitet života. Neophodan uslov za ostvarivanje ovog cilja je – PARTNERSTVO: pacijenta, zdravstvenih radnika i porodice.